Unsko-Sanski kanton

Uzgoj jagode u zaštićenom prostoru u Bihaću – Javni poziv

4 Minute čitanja
javni poziv tika uzgoj jagode u zasticenom prostoru Bihac

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06 i 51/09), člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 i 13/18), Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje:

JAVNI POZIV
za odabir korisnika Projekta „Proizvodim sa TIKA-om -Uzgoj jagode u zaštićenom
prostoru u Bihaću“

Popis sadržaja

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

PRAVO UČEŠĆA

Realizacija ovog projekta podrazumijeva podršku poljoprivrednim proizvođačima u nabavci poljoprivrednog paketa za proizvodnju jagode u visokim tunelima na površini minimalno 500 m2 , a maksimalno 1000 m2 po korisniku. Ukupna planirana površina obuhvaćena ovim projektom je 2 ha poljoprivrednog zemljišta.

Ovaj projekat ima za cilj stvaranje određenih prihoda u poljoprivredi na području grada Bihaća u saradnji sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju koordinacioni ured u Sarajevu pod nazivom „Proizvodim sa TIKA-om -Uzgoj jagode u zaštićenom prostoru u Bihaću.“
Prijavu/zahtjev za javni poziv mogu podnijeti fizička lica sa prebivalištem na području grada Bihaća koja ispunjavaju kriterije iz javnog poziva.
Osnov za odabir korisnika i način vrednovanja odnose se na opće i posebne kriterije

KRITERIJI ZA DODJELU

Opći kriteriji

1.a) Potencijalni korisnik ima prebivalište na području grada Bihaća.
1.b) Potencijalni korisnika je upisan u RPG ili je dostavio Izjava o upisu nakon odabira
1.c) Potencijalni korisnik (podnosilac zahtjeva) ili uži član porodice sa kućne liste raspolaže sa minimalno 500 m2 raspoloživog poljoprivrednog zemljišta na kome je obezbjeđena voda za navodnjavanje

Posebni kriteriji

Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti korisniku iznosi ukupno 100 bodova po svim kriterijima zbirno i to:

a) Stanje trenutnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ………………………………. 20 bodova
b) Kvalitet i pogodnost prijavljene parcele za sadnju jagoda ………………………………. 30 bodova
c) Broj punoljetnih, nezaposlenih članova porodice ……………………………………………10 bodova
d) Broj izdržavanih članova porodice i visina mjesečnih primanja ……………………….10 bodova
e) Prijavljeni korisnik je mlađi od 35 godina ……………………………………………………..15 bodova
f) Prijavljeni korisnik je nezaposlena i/ili samohrana majka ………………………………..15 bodova

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Opći kriterijiPotrebni dokumenti
a) Potencijalni korisnik ima prebivalište u gradu Bihaćupotvrda CIPS
b) Potvrda RPG i RK ili IzjavaPotvrda o upisu u RPG i RK ili Izjava da će se upisati nakon odabira korisnika
c) Potencijalni korisnik raspolaže sa minimalno 500 m2 poljoprivrednog zemljištaKopija posjedovnog lista izdatog od strane nadležne službe o vlasništvu zemlje i/ili neka od formi ugovora
aplikanta iIi člana porodice (ugovor o kupoprodaji,
ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje)
Posebni kriterijiPotrebni dokumenti
a) Potencijalni korisnik projekta se već bavi, ili se bavio proizvodnjom jagode ili nekih drugih voćnih kulturaa)Ugovor sa zadrugom ili otkupnom stanicom
Zemljište vlasništvo 1/1,(maksimalno 20 bodova)
b) Kvalitet i pogodnost prijavljene parcele za uzgoj jagoda-Parcele koje se katastarski vode kao oranice ili voćnjaci
i do 100 metara udaljene od mjesta stanovanja korisnika (10 bodova)
-Parcele koje se katastarski vode kao livade, pašnjaci ili
dvorišta i do100 metara udaljene od mjesta stanovanja
korisnika (5 bodova)
-Mogućnost navodnjavanja prijavljene parcele
(maksimalno 30 bodova)
c) Broj članova domaćinstva/ broj punoljetnih članova domaćinstvaKućna lista domaćinstva ovjerena od nadležne službe
grada Bihaća i koja sadrži popis svih članova porodice
podnosioca prijave/ zahtjeva, njihovu starosnu dob i
zanimanje (maksimalno 10 bodova)
d) Izdržavani članovi porodice i visina mjesečnih novčanih primanja porodiceKućna lista i za punoljetne članove porodice dokaz o
visini primanja ovjerena platna lista, ček od penzije,
uvjerenje sa biroa rada, (maksimalno 10 bodova za porodice koje imaju do 500 KM mjesečno primanje kao i za porodice koje imaju do 250 KM po članu domaćinstva)
e) Podnosilac zahtjeva spada u kategoriju mladih osoba (do 35 godina)Identično kao pod 3, (maksimalno 15 bodova)
f) Samohrane i nezaposlene majkeRješenjem ili potvrdom koja se pribavlja od nadležnog
organa ili drugog pravnog lica kod kojeg se vode službene evidencije (maksimalno 15 bodova)

PROCEDURA ZA ODABIR KORISNIKA

Izbor korisnika po javnom pozivu vrši komisija koju svojim rješenjem imenuje Gradonačelnik. Zadatak komisije je da pregleda prispjele prijave, utvrdi da li su iste blagovremene i potpune, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva, obavi uviđaj na licu mjesta, sačini listu krajnjih korisnika te dostavi Gradonačelniku na saglasnost.
Rezultati o izboru korisnika projekta objavit će se na oglasnoj tabli, web stranici i na društvenim mrežama grada Bihaća.
U slučaju istog broja bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status samohranih roditelja, mlade osobe i žene kao korisnici projekta.

NAPOMENA

Obrasci zahtjeva za prijavu i obrasci izjave se mogu preuzeti na info pultu grada Bihaća. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli, web stranici i na društvenim mrežama grada Bihaća, a o istom će se poljoprivredni proizvođači obavjestiti putem Službe za kabinetske poslove i MZ-e.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se dostavlja u Gradsku upravu Grada Bihaća putem pošte, ili lično na protokol Grada Bihaća u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

Prijava na javni poziv:
„Odabir korisnika Projekta „Proizvodim sa TIKA-om -Uzgoj jagode u zaštićenom prostoru u Bihaću“
NE OTVARAJ

Obaveza odabranih korisnika:
Podnositelji prijave/zahtjeva koji budu izabrani kao korisnici projekta na osnovu javnog poziva dužni su izvršiti potrebne agrotehničke mjere pripreme zemljišta za uzgoj ove kulture, obezbijediti sredstva za kupovinu repromaterijala (mulch folija, sistem za navodnjavanje sa potrebnim brojem rezervoara za vodu, sredstva za prihranu i zaštitu) i za stručnu uslugu agronoma.
Ako se analizom zemljišta kod odabranih korisnika ustanovi da ph vijednost zemljišta ne
odgovara za uzgoj ove kulture, isti će biti eliminisani kod odabira.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-630 i 037/229-620 svakim radnim danom od 08.00-15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 30. 03. 2022. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Dostaviti:

  1. Služba za finasije, privredu i poljoprivredu
  2. Oglasna ploča
  3. a/a

Download PDF fajl – Javni poziv

Izvor: radio Bihać

Vezane objave
Unsko-Sanski kanton

Na GP Izačić do daljnjeg će se saobraćati samo jednom trakom

1 Minute čitanja
Ovim putem obavještavamo javnost da je Granična policija BiH, 8. septemba 2023. godine, zaprimila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske da će se…
Unsko-Sanski kantonKultura

Kladuško ljeto 2023

1 Minute čitanja
“Kladuško ljeto 2023” počinje u subotu, 15. jula i trajaće do 5. augusta kada će manifestaciju zaključiti Krajiški teferič. Obuhvatit će brojne…
Unsko-Sanski kanton

Elvedin Sedić (PoMak) novi gradonačelnika Bihaća

1 Minute čitanja
PoMak je proglasio pobjedu svog kandidata za gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Iz ove stranke je došao i prethodni gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji…