Religija

Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć Lejletul-Bedr

12 Minute čitanja
gradska dzamija Cazin

Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu večeras obilježavaju Lejletul- Bedr, noć bitke na Bedru, koja je bila najznačajnija bitka u historiji islama i muslimana, bitka u kojoj je malobrojna grupa porazila mnogobrojnu.

Lejletul-Bedr nastupa u akšam, 17. aprila 2022. godine.

Ali b. Ebi Talib ra, prenosi da je Poslanik Saws, rekao: „ Kada nastupi polovična noć mjeseca Ša’abana, klanjajte te noći, i ispostite taj dan, jer Allah dž.š., pri zalasku sunca toga dana, silazi na ovodunjalučko nebo, govoreći : Ima li ko da oprosta traži pa da mu oprostim, ima li ko da opskrbu traži pa da ga opskrbim, ima li iskušanog pa da ga spasim, ima li…, ima li…, sve do nastupa zore .“ ( Da’if ( ploča hadis) ). Sunen, Ibnu Madždže, br.1388.; Šu’abul-Iman, Bejheki, br.3542.))

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ajša ra, kaže: „ Jedne noći mi se iz kreveta izgubi Allahov Poslanik testere, pa izađoh da vidim kud’ je, kad on bijaše na mezarju Beki’a, podignute glave prema Nebesima. Reče: O Ajša, bojiš li se to da te Allah i Njegov Poslanik ne varaju? Rekoh: Allahov Poslaniče, posumnjala sam da nisi otišao kod neke od drugih žena. Poslanik pile, joj reče: Allah dž.š., silazi na dunjalučko nebo, u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana, opraštajući grijehe više nego što ima dlaka u runima ovaca plemena Kelb! “ ( Šejh Albani rhm., ovaj hadis smatra da’ifom-slabim. Sunen, Tirmizi, br.739.; Sunen Ibnu Madždže, br.1389.)

U drugoj predaji stoji: „…O Ajša, bojiš se to da te Allah i Njegov Poslanik ne varaju? Došao mi je Džibril, i rekao: Ova noć je polovična noć mjeseca Ša’abana; Allah ove noći oslobađa Svoje robove džehennemske vatre, onoliko koliko ima dlake u runima ovaca plemena Kelb. Te noći Allah neće pogledati u mušriku, svađalicu, onoga koji kida rodbinske veze, onoga čija se odjeća vuče po zemlji, neposlušnika prema roditelju, niti u alkoholičara. Zatim, maknu sa sebe ogrtač, pa mi reče: O Ajša, hoćeš li mi dozvoliti da klanjam večeras? Rekoh: Hoću, na mjestu baba i majke si mi. Pa je počeo klanjati namaz, zadržavši se mnogo na sedždi, toliko da sam pomislila da je umro, pa ga dotakoh svojom rukom po stopalima, od čega se mrdnuo, što me obradova, i tada sam ga čula kako na sedždi izgovara: „Utječem se Tvom oprostu od Tvoje kazne, i Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdžbe, i Tebi od Tebe. Veličanstveno nek’ je Lice Tvoje, ne mogu naći riječi da Te pohvalim; Ti si najbolje hvaljen onako kako si Sam Sebe pohvalio.“ Kada je osvanuo, ja ponovio ove riječi Poslaniku sas, pa reče: O Ajša, jesil ih naučila? Rekoh: Da. Reče: uči ih i druge podučavaj ovim riječima, jer me je Džibril as, podučio ovim riječima, naredivši mi da ih ponavljam dok sam na sedždi.“ ( Da’if. Šu’abul-Iman, Bejheki, 5/363.)

U trećoj predaji stoji: „… Da li znaš šta se dešava u ovoj noći? Reče: Šta, o Allahov Poslaniče? Reče: Te noći se određuje rođenje svakog djeteta Ademovog, za tu godinu, i te noći se određuje smrt svakog djeteta Ademovog, za tu godinu, iu njoj se uzdižu djela, i te noći se spušta opskrba-nafaka… “ (H adis Munker , Feda’ilul-Evkat, Bejheki, 1/128.; Da’if , Miškatul-Mesabih, br.1305.)

Ebu Musa el-Eš’ari ra, prenosi da je Allahov Poslanik saws, rekao: „ Allah dž.š., obznanjuje se u polovičkoj noći mjeseca Ša’abana, opraštajući svim Svojim stvorenjima, izuzev mušrika i svađalice (mušahin) .“ ( Sunen, Ibnu Madždže, br.1390.) „ Te noći, Allah objavljuje Meleku-Smrti imena svih onih koje treba usmrtiti u toj godini. “ ( Hadis da’if. Pogledaj: el-Mudžalesa ve Dževahirul-‘Ilm, el-Dejnuri, br.944.)

Abdullah b. Amr ra, prenosi da je Allahov Poslanik saws, rekao: „ U polovičkoj noći mjeseca Šaabana, Allah dž.š., obznanjuje Svojim stvorenjima, opraštajući svim Svojim robovima, izuzev svađalice i ubice .“ (Šejh Šuajb Arna’ ut kaže: Sahih le-ševahidihi, dok je lanac ove predaje da’if-slab Musned, Ahmed b. Hanbel, br.6642.)

Ebu Sa’alebe el-Hušenij rhm., prenosi da je Poslanik Saws, rekao: „ Kada nastupi polovična noć mjeseca Ša’abana, Allah dž.š., obznanjuje Svojim robovima, pa će oprostiti vjerniku, a kafira će odgoditi, a zavidnike će ostaviti sve do momenta dok se oni zavisti ne ostave! “ (Šu’abul-Iman, br.3551.)

Ajša ra kaže: „ Jedne noći je Poslanik sas, ustao klanjati namaz, pa se toliko dugo zadržao na sedždi da sam pomislila da je umro. Ustadoh, pa ga dotakoh po prstima, na što se on pokrenu i povrati unazad; diže se sa sedžde i završi svoj namaz, pa reče: O Ajša, misliš li to da te Poslanik testere, vara? Rekoh: Ne, tako mi Allaha, o Allahov Poslaniče, već sam pomislila da si si preselio dok si bio na sedždi. Reče: Znaš li koja je ovo noć? Rekoh: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. Reče: Ovo je polovična noć mjeseca Ša’abana, u kojoj se Allah dž.š., objavljuje Svojim robovima, opraštajući onima koji oprosta traže, udjeljujući milost onima koji milosti traže, dok se na one zavidne i ne osvrće .“ ( Šejh Albani ocjenjuje ovu predaju slabom-da’if.Pogledaj: Da’iful-Džami’ el-Sagir, br.3662.; Šu’abul-Iman, Bejheki, br.3554., i kaže: Hadis je mursel-džejjid.)

Osman b. Ebil-‘As ra, prenosi da je Poslanik Saws, rekao: „ Kada nastupi polovična noć mjeseca Ša’abana, glasnik vikne: Ima li ko da oprosta traži pa da mu se oprosti, ima li ko šta da traži pa da mu se poda . Niko neće nešto tražiti a da mu se neće dati izuzev bludnice i mušrika. “ (Šu’abul-Iman, Bejheki, br.3555.)

Osman b. Muhammed el-Ahnes rhm., kaže: „Sudbina se kida od Ša’abana do Ša’abana. Čovjek će se oženiti i rodiće mu se dijete, a ime mu je zapisano međ’ mrtvace!“ (Šu’abul-Iman, br.3558.)

Alija ra, kaže: „V idio sam Allahovog Poslanika pila, u polovičkoj noći mjeseca Šaabana, kako je ustao i klanjao 14 rekata, nakon kojih je sjeo i proučio Fatihu, Ihlas, Felek, Nas po 14X, i Ajetul-Kursijju 1X . Kada je završio s namazom, pitah ga za to što je činio, pa reče: Ko bude činio ovo što si ti vidio, isto kao da je učinio 20 hadžova koji su mu primljeni, i kao da je postio kabul post 20 godina. Ako toga jutra osvane kao postač, kao da je ispostio dvije godine – godinu prošlu i godinu buduću .“ Imam Ahmed rhm., rekao je: Ovaj hadis mi liči na izmišljeni-mevdu’ hadis, i ovaj hadis je Munker . (Hadis je mevdu’. El-Mevdu’at, Ibnul-Dževzi; Šu’abul-Iman, br.3559.)

Stav šejhul-islama Ibnu Tejmijje rhm.

Šejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Bilježe se razne merfu’ hadisi i eseri-predaje koje nam potvrđuju vrijednost polovičnih noći mjeseca Ša’abana, i bio je među pripadnicima Selefa onih koji su tu noć oživljavali namazom, a isto tako se bilježe sahih hadisi koji govore o vrijednosti posta u mjesecu Ša’abanu.

Od uleme Selefa, kako one iz Medine a tako i onih kasnijih, je bilo i onih koji su negirali vrijednosti polovične noći mjeseca Ša’abana, osporavajući ispravnost hadisa koji govore o njoj, poput hadisa koje bilježe Tirmizi, Ibnu Madždže, Ahmed rhm.: „Allah te noći oprašta više grijeha nego li što ima dlake u runima ovaca plemena Kelb.“ Oni smatraju da je polovična noć mjeseca Ša’abana ista kao i sve ostale noći.

Ono na čemu je velik broj uleme, ili većina uleme, od uleme našeg mežeba i ostalih, jeste da polovična noć mjeseca Ša’abana ima svoje fadilete i vrijednost, na šta nam ukazuju tekstovi imama Ahmeda rhm., zbog mnoštva hadisa koji govore o vrijednostima ove noći, kao i zbog mnoštva selefijskih esera koji govore o njoj. Neke od tih vrijednosti se spominju u Mesnedima i Sunenima, i ako je također mnogo čega i izmišljeno po ovom pitanju.

Što se tiče odvajanja 15 dana mjeseca Ša’abana postom, to nema utemeljenja, i postiti samo njega je mekruh. Isto tako, praviti od 15 dana mjeseca Šaabana praznika, kada će se spremati posebna jela, i oblačiti posebna odjela – to će se smatrati izmišljenom novotarijom koja nema utemeljenja.

Isti je slučaj i sa onim što je izmišljeno u 15 noći mjeseca Ša’abana, od uspostavljanja džema’ata u džamijama radi klanjanja Elfijja-namaza, kao i po ostalim mesdžidima. Ovo okupljanje radi nafila namaza, određenog mjesta i vremenom i brojem i određenim učenjem – nije propisano i takvo što je mekruh. Hadis koji govori o namazu Elfijji, je, uz saglasnost sve uleme, izmišljen i lažan (mevdu’).“ (Pogledaj: Iktida’ul-Siratil-Mustekim, 2/138.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „ Što se tiče polovičnih noći mjeseca Ša’abana, ona je vrijedna, i bio je međ’ Selefom onih koji su tu noć provodili u namazu, a što se tiče okupljanja u džamijama radi klanjanja Elfijja namaza u džematu to je bid’at .“ (Pogledaj: el-Ihtijarat el-Fikhijje, 1/428.; el-Fetava el-Kubra, 5/344.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u odgovoru na pitanje: Namaz u polovičkoj noći mjeseca Ša’abana? – kaže: „Ako čovjek bude, u polovičnoj noći mjeseca Ša’abana klanjao sam namaz, ili sa nekim u džematu, kao što su to činili neki pripadnici Selefa, to je lijepo. Ali, ako je u pitanju okupljanje u džamijama, radi klanjanja određenog namaza od 100 rekata, sa učenjem 1000x siguran Ihlas to je bid’at-novotarija, koju ne smatra pohvaljenim nikog od islamske uleme, a Allah najbolje zna.“ (Pogledaj: Medžmu ‘ul-Fetava, 23/131.; el-Fetava el-Kubra, 2/262.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Što se tiče polovičnih noći mjeseca Ša’abana, o njenoj vrijednosti se bilježe hadisi i eseri kao što se također od jednog dijela Selefa bilježi da su tu noć provodili u namazu. Dakle, ako tu noć bude čovjek provodio u namazu, pa već su ga u tome prestigli neki od pripadnika Selefa, pa će za tu svoju praksu imati dokaz, i neće mu se djelo negirati, a što se tiče klanjanja namaza u toj noći, džematile , to se temelji na optom pravilu propisanosti okupljanja na pokornosti, ibadetu i dobrim djelima. To okupljanje se dijeli na dvije vrste: okupljanje koje je pritvrđeni sunnet, koji je nekada vadžib a nekada mustehabb, poput okupljanja radi klanjanja pet dnevnih namaza, džume, bajama, namaza radi pomračenja Sunca i Mjeseca, namaza radi traženja kiše, teravih-namaza; sve je ovo pritvrđeni sunnet koji treba čuvati i na njemu istrajati. Druga vrsta je nepritvrđeni sunnet poput okupljanja radi džematlijskog klanjanja dobrovoljnog namaza poput klanjanja noćnog namaza, ili okupljanja radi učenja Kur’ane, zikrullaha, dove. Sve ovo je dozvoljeno, do momenta ako se navedeno uzme za pritvrđeni adet i običaje i stalnu i redovnu praksu. Poslanik pila, je po nekad klanjao noćni namaz u džemu, ali mu to nije bila redovna praksa, a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.) Druga vrsta je nepritvrđeni sunnet poput okupljanja radi džematlijskog klanjanja dobrovoljnog namaza poput klanjanja noćnog namaza, ili okupljanja radi učenja Kur’ane, zikrullaha, dove. Sve ovo je dozvoljeno, do momenta ako se navedeno uzme za pritvrđeni adet i običaje i stalnu i redovnu praksu. Poslanik pila, je po nekad klanjao noćni namaz u džemu, ali mu to nije bila redovna praksa, a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.) Druga vrsta je nepritvrđeni sunnet poput okupljanja radi džematlijskog klanjanja dobrovoljnog namaza poput klanjanja noćnog namaza, ili okupljanja radi učenja Kur’ane, zikrullaha, dove. Sve ovo je dozvoljeno, do momenta ako se navedeno uzme za pritvrđeni adet i običaje i stalnu i redovnu praksu. Poslanik pila, je po nekad klanjao noćni namaz u džemu, ali mu to nije bila redovna praksa, a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.) zikrullaha, golubica. Sve ovo je dozvoljeno, do momenta ako se navedeno uzme za pritvrđeni adet i običaje i stalnu i redovnu praksu. Poslanik pila, je po nekad klanjao noćni namaz u džemu, ali mu to nije bila redovna praksa, a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.) zikrullaha, golubica. Sve ovo je dozvoljeno, do momenta ako se navedeno uzme za pritvrđeni adet i običaje i stalnu i redovnu praksu. Poslanik pila, je po nekad klanjao noćni namaz u džemu, ali mu to nije bila redovna praksa, a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.) a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.) a isto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im uči Kur’an a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab ra, bi znao reći Ebu Musa el-Eš’ariju ra, podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učio Kur’an, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 23/132 .; Kutub ve Resa’il ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.)

Šejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „ Ono što se prenosi da se klanja određeni i posebni namaz u polovičnoj noći Ša’abana, ili prve džume mjeseca Redžeba, ili 27 noći mjeseca mjeseca Redžeba – sve je to laž i neispravno. Također i klanjanje svakog namaza u kojem se određuje učenje posebnih ajeta ili sura ili tesbiha – sve je to lažno i izmišljeno shodno općoj saglasnosti sve hadiske uleme koji se jedino razilaze na dva mišljenja kada je Tesbih-namaz u pitanju .“ (Pogledaj: Minhadžul- Sunneh el-Nebevijjeh, 7/315.)

Stavovi ostale islamske uleme :

Imam Ebul-‘Ala el-Mubarekfuri rhm., kaže: „O vrijednosti polovične noći mjeseca Šabana govore brojni hadisi, koji nam svi zajedno ukazuju na to da ova noć ima asla i utemeljenja u islamu.“ (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi , br.670., 2/277.)

Imam el-Bejheki rhm., kaže: „Po ovom pitanju se bilježe brojne neispravne predaje (ehadis-menakir), koje se prenose od nepoznatih ljudi (ruvat medžhulun). Mi smo u poglavlju: el-De’avat, spomenuli samo dva hadisa.“ (Pogledaj: Šu’abul-Iman, Bejheki, br.3554.)

Imam el-Kurtubi rhm., kaže: „Po pitanju vrijednosti polovične noći mjeseca Šaabana, i odredbe života i smrti u toj noći, nema jakog hadisa na koji bi se oslonio po tom pitanju, tako da se ne treba osvrtati na njih .“ (Pogledaj: Tefsirul-Kurtubi, 16/128.)

Da je odvajanje polovične noći-dana mjeseca Ša’abana, bilo postom bio namazom, bid’at-novotarija, na koju treba ljude upozoravati, zbog toga što se sve to temelji na slabim i lažnim hadisima, toga su stava i sljedeći šejhovi: Ibnu Baz, Ibnu Usejmin, Ibnu Džibrin, Abdurrezzak Afifi, Bekr Ebu Zejd, Abdullah rođ. Gudejjan, Abdul-Muhsin Abbad, Salih Fevzan, Sulejman el-‘Ulvan, Muhammed Salih el-Munedždžid, i ostali šejhovi.

Svake noći je propisano i sunnet klanjati noćni namaz; srednje bijele dane svakog mjeseca je sunnet postiti; Allah dž.š., silazi na ovodunjalučko nebo svake noći radi oprosta grijeha ljudima i davanja nafake; na kraju svake noći je propisano istigfar činiti itd..

Na osnovu svega navedenog za pravog muslimana trebalo bi da je svaka noć „Bera’et“ tj. čišćenje i distanciranje od grijeha, a ne samo jedna noć u mjesecu Ša’abanu, a Allah najbolje zna!

Vezane objave
Religija

Prosinački blagdani u svijetu 2022

5 Minute čitanja
Prosinac/Decembar konačno stiže, a sa njim se i slave prosinački blagdani po svijetu, dolazi i obilje šarenih lampica, ukrasa i gomila porodičnih…
Religija

INZ: Oprezno sa procedurom klanja kurbana

2 Minute čitanja
U prvoj dekadi jula, jednog od najtoplijih mjeseci godine, za nešto više od sedmicu, vjernici muslimani će širom Bosne i Hercegovine, kao…
Religija

Kurbani 2022 kao nada za siromašne-Islamic Relief

3 Minute čitanja
Kurbani donose radost i nadu milionima gladnih širom svijeta. Dijelimo istinsku radost Kurban-bajrama 2022 sa onima koji su u potrebi. Islamic Relief…