Posao cazin 2022

JU Centar za socijalni rad Cazin raspisuje JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

3 Minute čitanja
ju centar za socijalni rad cazin

Broj: 01/30- 373 /22-1
Cazin, 14.03.2022. godine
Na osnovu čl.20a stav 2) Zakona o radu FBIH (“Sl.novine FBIH”,br.26/16 i 89/18) te člana 4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos (“Sl.glasnik USK-a”,br.7/19 i 11/19) kao i člana 6. i 9. Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova i radnih zadataka JU Centra za socijalni rad Cazin te člana 49.Pravila Centra direktor JU Centar za socijalni rad Cazin raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

I Predmet Javnog oglasa je prijem zaposlenika u radni odnos na radno mjesto:

STRUČNI SARADNIK-LOGOPED
– 1 (jedan) izvršilac;

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

II Trajanje ugovora o radu

Prijem u radni odnos vrši se na neodređeno radno vrijeme

III Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Poslovi se obavljaju u sjedištu JU „Centar za socijalni rad” Cazin“ u Ul. 505 Viteške 38/A. Radno vrijeme je od
ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.30 minuta

IV Opis poslova

učestvuje u otkrivanju, identifikaciji i utvrđivanju stupnja i vrste teškoće u razvoju;

 • učestvuje u zadacima prijema i razvrstavanja djece s teškoćama u razvoju u odgojne skupine;
 • ostvaruje neposredni rad (grupni, individualni) s djecom koja imaju posebne potrebe u razvoju
  govora;
 • učestvuje u izradi Godišnjeg plana i programa rada logopeda;
 • radi na pripremanju stručnih uputa, informacija i drugih materijala vezanih za unapređivanje procesa
  njege i odgoja djece s teškoćama u razvoju ili posebnim potrebama u razvoju govora.
 • prati inovacije, primjenjuje ih u procesu njege i odgoja djece s teškoćama u razvoju, pruža stručnu
  pomoć u izradi individualnog (prilagođenog) programa rada za djecu s teškoćama u razvoju koja se
  nalaze u programima predškolskog odgoja;
 • upoznaje roditelje – staratelje s vrstom i stupnjem govorne teškoće, daje stručne upute za rad s
  djetetom na otklanjanju i ublažavanju teškoće;
 • učestvuje u edukaciji roditelja iz područja logopedije putem individualnog ili grupnog rada;
 • radi na realizaciji svog programa permanentnog stručnog usavršavanja;
 • sarađuje sa školama i drugim institucijama u cilju uključivanja djece sa poremećajem u govoru na
  školovanje, osposobljavanje, rehabilitaciju i profesionalnu orijentaciju;
 • u postupcima u kojima je potreban zaključak stručnog tima daje pismeni prijedlog i mišljenje rješenja
  postupka te isti prezentuje stručnom timu radi donošenja zaključka u predmetnom postupku;
 • učestvuje u radu stručnog tima i sačinjava zaključak stručnog tima iz domena svog radnog mjesta;
 • prima stranke koje se obraćaju bez pismenog zahtjeva i pruža usluge iz domena svog radnog mjesta;
 • daje upute i pruža pomoć strankama u toku prikupljanja potrebne dokumentacije u postupcima koje
  vodi;
 • radi na zadacima vođenja dokumentacije i evidencije o realizaciji pojedinih zadataka svog programa
  u cjelini i drugo;
 • surađuje s institucijama za tretman djece s posebnim govornim poteškoćama;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada i poslove po nalogu direktora Centra.

V Uslovi za izbor

a) Kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove opće:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo;
 • da je zdravstveno sposoban.
  b) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
 • Stručna sprema: VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
 • Sistema studiranja, Fakultet – Edukacijsko-rehabilitacijski Filozofski fakultet-smjer logopedija
 • radno iskustvo: 1 godina nakon sticanja VSS

VI Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena kopija Diplome o završenoj stručnoj spremi,
 4. Dokaz o radnom iskustvu,
 5. Dokaz da se protiv istog ne vodi krivični postupak (Općinski sud)
  Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja, a dokumentacija se predaje neposredno u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Cazin ili putem pošte.

VII Ostale napomene

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave komisija za provođenje javnog oglasa će odbaciti obavještenjem.
Rok za prijavu na oglas je 7 dana od dana objave u dnevnim novinama.
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa biće pozvani na pismeni i usmeni dio ispita odnosno na intervju.
Direktor Centra vrši izbor najuspješnijeg kandidata odnosno prvog sa rang liste uspješnih kandidata i o izboru donosi odluku.


VIII Podnošenje prijava


Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU Služba za zapošljavanje USK“ (www.usk-szz.ba) i web stranici JU Centar za socijalni rad Cazin (www.csrcazin.com).

Prijave slati na adresu: KONKURSNOJ KOMISIJI putem
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD CAZIN
505.Viteške 38/A 77220 CAZIN
Sa naznakom NE OTVARAJ “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 037/514-439, kontakt osoba Edvina Rekić, dipl.pravnik

Javni oglas

Vezane objave
Posao cazin 2022

JAVNI OGLAS  za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina

1 Minute čitanja
Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) u skladu sa Pravilnikom…
Posao cazin 2022

CAZIN:Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme

1 Minute čitanja
a osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20) i člana 2….
Posao cazin 2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

3 Minute čitanja
Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20), u skladu sa…