Vijesti BiH

Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

2 Minute čitanja
VLADA FBIH FOTO 1

Vlada Federacije BiH je, utvrdila svojih 12 amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, koji postaju sastavni dio ovog zakona.

S ciljem poboljšanja predloženih zakonskih rješenja, Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila ove amandmane.

Precizirano je i da je osnovica za utvrđivanje visine naknada iz ovog zakona najniža plata u FBiH utvrđena u skladu sa odredbama Zakona o radu. Ovo je preloženo imajući u vidu da izračun prosječne neto plate u FBiH ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini ne uzima u obzir pojedine ključne ekonomske parametre. S ovim je usklađen i amandman po kojem ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate. Prema procjenama, ovim zakonom dječiji doplatak će biti osiguran za oko 80.000 djece u FBiH, a godišnje će se u budžetu FBiH osiguravati oko 100 miliona KM.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Utvrđen je i amandman da visina dječjeg dodatka iznosi 19 posto najniže plate u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Na ovaj način je utvrđen i znatno viši dječji dodatak koji, umjesto dosadašnjih 59,76 KM, raste na 103,17 KM, što je 19 posto najniže plate.

Jednim od amandmana je precizirana definicija zajedničkog domaćinstva. Cilj je pospješivanje postupka dokazivanja i suzbijanja potencijalnih zloupotreba, jer se dokazivanje oslanja gotovo isključivo na kućne liste koje, u formi izjave, sačinjavaju sami podnosiłelja zahtjeva, te ih ovjeravaju u općinskim organima uprave bez ikakve druge provjere i potvrde podataka.

Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji može ostvariti korisnik ukoliko je prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili se nałazi na redovnom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposlena osoba. Na ovaj način se ukida prihodovni census pri ostvarivanju prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama, čime se znatno povećava obuhvat korisnika ovoga prava s prijašnjih 2.100 na više od 9.000. Tako se u jednak pravni položaj dovode sve nezaposlene porodilje, bez obzira na njihov ekonomski status što predstavlja određeni vid pronatalitetne politike. Ova pomoć iznosi 55 posto najniže plate u FBiH, što trenutno iznosi 298,65 KM.

Nova je i odredba koja obezbjeđuje dosljedno i sveobuhvatno praćenje cjelokupnog stanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti, čime je omogućeno stručno sagledavanje učinaka koje zakonima utvrđena prava i mjere imaju u pogledu poboljšanja socio-ekonomskog statusa korisnika, odnosno njihove adekvatnosti u zadovoljavanju socijalnih potreba pojedinaca i grupa, te sposobnosti sistema da odgovori na evidentirane potrebe.

Uvažavajući činjenicu da usvajanje ovoga zakona kao federalnog propisa podrazumijeva potrebu usklađivanja kantonalnih propisa s njegovim odredbama s ciljem osiguranja provedbe jedinstvene politike na području čitave FBiH, kao i da usklađivanja ne zahtijevaju korjenite zahvate u postojeće kantonalne zakone, ocijenjeno je da je rok od tri, umjesto ranije predloženih 12 mjeseci, sasvim dovoljan za njihovo realizovanje.

Utvrđen je i amandman po kojem će federalni ministar rada i socjalne politike u roku od tri mjeseca od stupanja Zakona na snagu donijeti provedbeni akt kojim će propisati obrazac za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na dječji dodatak. Ovim će biti obezbijeđeno jednoobrazno postupanje na području čitave FBiH pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

Danom početka primjene ovoga zakona, prestaje primjena odredbi iz čl. 87-96. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom i člana 53. Zakona o hraniteljstvu u FBiH, također je utvrđeno jednim od amandmana.

Treba napomenuti da je u Prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu za provođenje ovog zakona u dijelu koji se odnosi na dječiji doplatak planirano 50 miliona KM, a ostvarivanje ovih prava trebalo bi početi od 1.7. ove godine.

Vezane objave
Vijesti BiH

Danas zatvoren granični prelaz Gradina

1 Minute čitanja
Na nekoliko graničnih prelaza, jutros su uočena duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kako BIHAMK navodi, radi se o prelazima…
Vijesti BiH

Velike gužve na granicama, na ovim graničnim prijelazima se najviše čeka

1 Minute čitanja
Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i GP Bosanska Gradiška, dok je na graničnim prijelazima: GP Izačić, GP…
Vijesti BiH

Očekivani "haos" na graničnim prijelazima

1 Minute čitanja
Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Bosanska Gradiška/Stara Gradiška automobili na ulazu…