Vijesti BiH

JAVNI OGLAS za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2022

9 Minute čitanja
oruzane snage BiH

Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH”, br.: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12. stav (1) Pravilnika o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/18 i 42/21), u skladu sa Odlukom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-124-6/22 od 28.01.2022. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

I . OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE PO LOKACIJAMA

javni oglas ministarstvo odbrane BiH
javni oglas ministarstvo odbrane BiH 2
javni oglas ministarstvo odbrane BiH 3

II . OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA HRVATSKOG NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE PO LOKACIJAMA

ministarstvo odbrane bih javni oglas hr 1
ministarstvo odbrane bih javni oglas hr 2

III. OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA SRPSKOG NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE PO LOKACIJAMA

ministarstvo odbrane bih javni oglas sr 1
ministarstvo odbrane bih javni oglas sr 2

IV. OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA OSTALIH NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUKOVE, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE PO LOKACIJAMA

ministarstvo odbrane bih javni oglas ostali 1

V. OPĆI UVJETI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

 1. U skladu sa članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:
  a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
  b) da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
  c) da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;
  d) da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine;
  e) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;
  f) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
  g) da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;
  h) da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 31.12.2022. godine;
  i) da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.
 2. Uvjet iz tačke i) kandidati će ispuniti ako uspješno završe osnovnu vojničku obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizovati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i zdravstvenih pregleda.

VI. POSEBNI UVJETI ZA PRIJEM VOJNIKA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BiH

Kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) Uvjete navedene u poglavlju I do IV ovog Javnog oglasa i
b) da su uspješno položili testove prema normama propisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/18 i 42/21).

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

VII. IZBOR KANDIDATA

 1. Izbor kandidata po raspisanom Javnom oglasu vrši Komisija za izbor vojnika u Oružane snage BiH, koju imenuje ministar odbrane BiH.
 2. Selekcija i izbor kandidata realizira se kroz tri faze testiranja i provjera i osnovnu vojničku obuku.

VIII. TESTIRANJA

 1. Testiranja se provode u centrima za regrutovanje i tranziciju u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli i obuhvataju testove propisane Pravilnikom o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/18 i 42/21).
 2. Kandidati će biti obavezni, prije pristupanja testiranjima, da potpišu izjavu kojom potvrđuju:
 • da su zdravi i sposobni za proces testiranja;
 • izuzeće od eventualne odgovornosti Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, imenovanih zvaničnika, državnih službenika i uposlenika Ministarstva odbrane BiH i osoba na službi u Oružanim snagama BiH u slučaju povrede nastale usljed prikrivanja relevantnih podataka o zdravstvenom stanju, ili u slučaju povrede nastale usljed nepredviđenih okolnosti za koje je Ministarstvo odbrane BiH preduzelo razumne mjere u pravcu smanjenja rizika od povrede;
 • da prihvataju da će im biti dopuštena isključivo službena komunikacija samo sa osobama koje su uključene u proces prijema, osim ako drugačije ne odobri predsjedavajući Komisije;
 • da prihvataju da se može vršiti video snimanje procesa prijema i
 • da neće tražiti naknadu za vrijeme procesa prijema, osim naknade utvrđene za kandidate na obuci.
 1. Pozivanje kandidata na intervju će se provoditi u skladu sa članom 32.stav (2) Pravilnika o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/18 i 42/21).
 2. Ukoliko na nekoj od listi uspješnosti, za popunu određenog upražnjenog FM iz roda ili službe, nema kandidata koji ispunjavaju uvjete za navedenu popunu, Komisija provodi poseban postupak izbora kandidata za popunu oglašenog FM, u skladu sa članom 35. stav (3) i (4) Pravilnika o prijemu u vojnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/18 i 42/21).
 3. Norme za provjeru fizičke spremnosti dostupne su na službenoj internet stranici Ministarstva
  odbrane Bosne i Hercegovine.

IX. SIGURNOSNA PROVJERA I ZDRAVSTVENI PREGLED

 1. Za najuspješnije kandidate, na listama uspješnosti, Ministarstvo odbrane BiH će organizovati zdravstvene preglede i izvršiti osnovnu sigurnosnu provjeru. Na osnovnu vojničku obuku neće biti upućeni kandidati koji ne zadovolje na zdravstvenom pregledu, kao ni kandidati za koje se, tokom osnovne sigurnosne provjere, utvrdi postojanje sigurnosne smetnje iz člana 59. Zakona o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 54/05 i 12/09).
 2. Umjesto kandidata koji bude ocijenjen nesposobnim ili ograničeno sposobnim ili se bude zahtijevao naknadni liječnički pregled za duži vremenski period, odnosno kandidata koji se ne odazove na zdravstveni pregled, kao i kandidata kod kojeg se utvrdi sigurnosna smetnja, Komisija poziva sljedećeg kandidata sa liste uspješnosti.
 3. Kandidati koji budu oglašeni zdravstveno sposobnim za vojnu službu i ne budu imali sigurnosnu smetnju, upućuju se na osnovnu vojničku obuku.

X. OSNOVNA VOJNIČKA OBUKA

Osnovna vojnička obuka realizira se u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću po planu osnovne vojničke obuke. Prava i obaveze između kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu i Ministarstva odbrane BiH reguliraju se posebnim ugovorima o osnovnoj vojničkoj obuci. Kandidati koji ne ispune obaveze iz Ugovora o osnovnoj vojničkoj obuci neće biti primljeni u profesionalnu vojnu službu.

XI. PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

 1. Odlukom ministra odbrane, a na prijedlog Komisije za izbor vojnika, kandidati za prijem, koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema.
 2. Ukoliko odgovarajuće formacijsko mjesto po izboru kandidata u puku, odnosno službi, nije upražnjeno, postupiće se u skladu sa odredbama člana 10. stav (6) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,broj: 88/05,53/07,59/09,74/10,42/12,41/16 i 38/18).
 3. Obavezni period službe nakon prijema u vojnu službu za kandidate koji budu primljeni je vremenski period u trajanju od najmanje jednog ugovora, odnosno tri godine.

XII. DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

 1. Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uvjeta prijema propisanih ovim oglasom, kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  a) popunjenu i potpisanu prijavu sa biografijom i saglasnosti za obradu ličnih podataka/informacija (obrazac se nalazi na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH);
  b) izvod iz matične knjige rođenih;
  c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
  d) dokaz o prebivalištu izdat od nadležnog tijela (ne stariji od 3 mjeseca);
  e) svjedočanstvo, diplomu, uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi ne starije od godinu dana ili dokaz o nostrifikaciji, odnosno akt nadležnog organa u BiH da diploma ne podliježe nostrifikaciji, za diplome koje nisu stečene u BiH, uz utvrđen ekvivalent stručne spreme prema oglasom zahtijevanom stepenu školske spreme;
  f) ovjerenu kopiju vozačke dozvole odgovarajuće kategorije (za poziciju na kojoj se ista traži) i
  g) ovjerenu izjavu da lice nije prethodno otpušteno iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine (obrazac se nalazi na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH ).
 2. Dokumentacija iz stava 1. ovog poglavlja dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Originali dokumenata iz tačke c) i d) prethodnog stava, koji se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od naznačenih rokova.
 3. Nadležni sektor Ministarstva odbrane BiH će naknadno, po službenoj dužnosti, utvrditi da li kandidati ispunjavaju opće uvjete, koji se odnose na činjenice iz poglavlja V stav 1. tačka c), tačka e) i tačka f) ovog Javnog oglasa, i to za kandidate koji su ušli u uži izbor za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH.

XIII. OSTALO

 1. Kandidati, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, bit će pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja i provjera, početku osnovne vojničke obuke i drugim bitnim informacijama.
 2. Prilikom odabira kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu vodit će se računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH”, broj:16/03, 102/09 i 32/10).
 3. Prilikom selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, kandidati će biti tretirani s punim poštovanjem principa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti. Neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu.
 4. Kandidati koji ne zadovolje kriterije, odustanu u toku procesa prijema u profesionalnu vojnu službu ili prekrše disciplinske propise i norme tokom procesa selekcije i izbora i osnovne vojničke obuke, bit će eliminirani iz daljnjeg procesa prijema u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH. O eliminaciji kandidata odlučuje Ministar odbrane BiH, na prijedlog Komisije za izbor vojnika u Oružane snage BiH.
 5. Nakon završene oglasne procedure, u roku od 6 mjeseci, kandidati koji ne budu primljeni u profesionalnu vojnu službu mogu preuzeti dokumentaciju u centrima za regrutiranje i tranziciju, na lokacijama navedenim u tački 7. poglavlja XIII ovog Javnog oglasa.
prijava

JAVNI OGLAS za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Prijava, saglasnost, biografija (popunjava kandidat)

Izjava (popunjava kandidat)

NORME za provjeru fizičke spremnosti

PRAVILNIK o prijemu u vojnu službu

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu u vojnu službu

Prezentacija testiranja fizičke spremnosti – video

YouTube video
Vezane objave
Vijesti BiH

Danas zatvoren granični prelaz Gradina

1 Minute čitanja
Na nekoliko graničnih prelaza, jutros su uočena duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kako BIHAMK navodi, radi se o prelazima…
Vijesti BiH

Velike gužve na granicama, na ovim graničnim prijelazima se najviše čeka

1 Minute čitanja
Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i GP Bosanska Gradiška, dok je na graničnim prijelazima: GP Izačić, GP…
Vijesti BiH

Očekivani "haos" na graničnim prijelazima

1 Minute čitanja
Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Bosanska Gradiška/Stara Gradiška automobili na ulazu…